Ty nejčerstvější potraviny od farmářů najdete na našem e-shopu! Tak dobrou chuť!

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ OD-FARMARE.CZ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu www.od-farmare.cz (dále jen „internetový obchod“), provozovaného obchodní společností Od-farmáře s.r.o., se sídlem Merhautova 944/63, Černé Pole 61300, Brno, IČO 19765185, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 135990 (dále jen „prodávající“). 
   2. Prodávající se v internetovém obchodě zaměřuje na prodej potravinářského zboží, a to zejména na prodej mléčných a masných výrobků (dále jen „zboží“).
   3. Tyto VOP jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „kupující“). Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
   4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

   

  1. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Kupující může provádět objednávání zboží v internetovém obchodě bez registrace nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu. 
  2. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách internetového obchodu může kupující získat přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  3. Při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.
  4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   

         3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

         1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

                - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

                - celkovou kupní cenu zboží,

               - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále                        společně jen jako „objednávka“).

          2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost                    kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

  1. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

  2. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů dle GDPR dostupnými na www.od-farmare.cz.

  3. Objednávka je pro kupujícího závazná od chvíle jejího dokončení v internetovém obchodě prodávajícího, tj. jejím odesláním prodávajícímu, kdy odesláním objednávky se kupující zavazuje také k platbě kupní ceny za objednané zboží, pokud bude objednávka potvrzena ze strany prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  6. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež ze strany prodávajícího zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V potvrzovacím e-mailu budou kupujícímu současně zaslány VOP platné v den uskutečnění objednávky.

  8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

  9. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

  10. Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně konkrétního, vyfotografovaného kusu zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  11. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně prodávajícího vyřídit, bude o tom kupující telefonicky informován na telefonním čísle, který uvede v objednávce jako kontaktní.

  12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu a/ nebo podmínky užití internetového obchodu.

   

  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   - Platba v hotovosti při převzetí zboží v prodejně prodávajícího. 
   - Platba bezhotovostně platební kartou.
    Zvolil-li kupující jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Prodávající není povinen zboží z objednávky kupujícímu odeslat před tím, než bude kupní cena zboží kupujícím uhrazena.
   - Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li kupující jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí zboží, je cena splatná při předání zboží z objednávky. Cena zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky kurýrovi při převzetí dodaného zboží.
   - Platba bezhotovostně platební kartou na místě kurýrovi při převzetí. Zvolil-li kupující jako způsob placení platbu platební kartou kurýrovi při převzetí zboží, je cena splatná při předání zboží z objednávky. Cena zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle smlouvy nebo dle těchto VOP.
   - Platba převodem na bankovní účet prodávajícího. 19765185/5500 vedený u  Raiffeisenbank. Zvolil-li kupující jako způsob placení platbu převodem na bankovní účet, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen zboží z objednávky kupujícímu odeslat před tím, než bude kupní cena zboží kupujícím uhrazena.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně prodávajícím stanoveno jinak.

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

        1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

             - o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

           - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně  smíseno s jiným zbožím,

           - o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

            - o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání.

         2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku               právo od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží od dopravce, nebo

             a) posledního kusu zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
           
   b) poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

             c) první dodávky zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
                 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy končí uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti výše uvedené.

                 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

        3. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující                    využit vzorový formulář, který je dostupný zde https://www.od-farmare.cz/reklamacni-formular/ 

  1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Zboží je kupující povinen na vlastní náklady zaslat na adresu nebo jej zde osobně předat: OD-FARMÁŘE s.r.o., Merhautova 944/ 63, Brno 613 00 – obchod od-farmáře.

  2. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující vrací zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tzn. zejména za nakládání se zbožím vrozporu spodmínkami uvedenými na jeho obalu apod.).

  3. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Náleží-li prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Zboží je možno dodat následujícímu způsoby:
   - kupující si může převzít zboží ve výdejních místech uvedených v internetovém obchodě poté, co je na elektronickou adresu kupujícího nebo prostřednictvím SMS doručena informace o objednávce připravené k vyzvednutí; nebo
   - prostřednictvím externí přepravní společnosti.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  7. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO dle 89/2012 Sb. Občanský zákoník

  1. § 2118
   Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.
  2. § 2120
   (1) Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem.

   (2) Převzal-li kupující věc, kterou zamýšlí odmítnout, uchová ji způsobem přiměřeným okolnostem.

   (3) Kdo uchovává věc pro druhou stranu, může ji zadržet, dokud mu druhá strana neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.

  3. Nebezpečí škody na věci
   § 2121
   (1) Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

   (2) Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

   

  8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Každá položka zboží má svoji specifikaci (kód výrobku, název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost apod.), které jsou uvedeny na obalu výrobku.

  2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  3. Kupující může vytknout vadu zboží, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží. To neplatí pro:

  (a) čerstvé suroviny určené ke spotřebě do 24 hodin, ty musí kupující reklamovat do 24 hodin od jejich převzetí;
  (b) zboží, které má v souladu s právními předpisy uvedenou dobu, po kterou ho lze použít, tedy doba použitelnosti nebo minimální trvanlivost (ta je typicky uvedena na obale, v připojeném návodu nebo v reklamě);

  (c) vadu zboží, které kvůli té samé vadě prodávající zlevnil;
  (d) vadu zboží způsobenou nadměrným zatěžováním nebo použitím v podmínkách, které nejsou pro takové zboží přiměřené;
  (e) vadu zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, skladování nebo nesprávné údržby v rozporu s pokyny prodávajícího, resp. pokyny výrobce (návod k užití zboží) nebo jiným zásahem; a
  (f) vadu zboží, která vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
  Pokud kupující nebude před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozorněn, že se některá vlastnost zboží liší, a kupující s tímto projeví výslovný souhlas, odpovídá prodávající za to, že vedle ujednaných vlastností zboží:
  (a) je vhodné k účelu, k němuž se zboží takového druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  (b) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a
  (c) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou kupující poskytl prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy.

  4. Zboží může kupující reklamovat těmito způsoby:

  • telefonicky na čísle +420 771 154 424;

  • na elektronické adrese info@od-farmare.cz;

  • v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží;

  • zasláním dopisu na adresu OD-FARMÁŘE s.r.o., Merhautova 944/ 63, Brno 613 00 – obchod od-farmáře.

  1. Pokud se vada zboží projeví v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat, v případě, že vadu vytkne oprávněně.

  2. Právo z vadného plnění nemůže kupující uplatňovat, pokud vadu způsobil sám.

  3. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

  4. Má-li kupující právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

  5. Kupující má právo žádat, aby prodávající odstranil vadu, kterou zboží má. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

  6. Prodávající odstraní vadu zboží v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující zboží koupil.

  7. K odstranění vady převezmeme prodávající zboží na vlastní náklady.

  8. Pokud kupující zboží nepřevezme v přiměřené době potom, co bude prodávajícím vyrozuměn o možnosti zboží po opravě převzít, má prodávající nárok na poplatek za uskladnění, a to ve výši, která je na trhu obvyklá.

  9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

  (a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedenými ustanoveními;
  (b) se vada projeví opakovaně;
  (c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo

  (d) je prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

  2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

  3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co prodávající obdrží zboží nebo co kupující prokáže prodávajícímu, že zboží odeslal.

  4. Kupující je povinen vytknout vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje.

  5. Po uplatnění reklamace kupující předá vadné zboží prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby prodávající mohl vadu přezkoumat.

  6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  7. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a o vyřízení reklamace musí být kupující informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje kupujícího o způsobu jejího vyřízení, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

  8. V případě reklamace části nebo celé objednávky bude kupujícímu vystaven opravný daňový doklad dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datem, kdy byl kupujícímu opravný daňový doklad poskytnut v jeho zákaznickém účtu.

   9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@od-farmare.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující prohlašuje a zaručuje se, že: je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem; že pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat v internetovém obchodě takové zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, veškeré údaje, které poskytuje společnosti prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, zaplacením ceny zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží; se před zahájením užívání internetového obchodu důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

   10. DORUČOVÁNÍ
  1. Není-li dohodnuto jinak nebo neuvádí-li tyto VOP jinak, veškerá korespondence související s internetovým obchodem musí být prodávajícímu doručena písemně, ideálně prostřednictvím elektronické pošty, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě zpráv doručovaných osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva považována za doručenou jejím převzetím, případně odepřením převzetí nebo uplynutím úložní lhůty od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že adresát o uložení nevěděl. Prodávající s kupujícím bude ve většině případů komunikovat prostřednictvím e-mailu, se kterým je spojen zákaznický účet kupujícího nebo který byl uveden kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

   10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE
  1. Prodávající (v pozici správce osobních údajů) zpracovává osobní údaje kupujících v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), a to jméno, adresu, telefonní číslo a emailové spojení. 
  2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího zejména pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.
  3. Podmínky zpracování osobních údajů kupujících jsou blíže upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů dle GDPR, jejichž znění je uvedeno na e-shopu www.od-farmare.cz. Seznámení se se Zásadami ochrany osobních údajů dle GDPR je jednou z podmínek odeslání objednávky prodávajícímu.
  4. Osobní údaje kupujícího může prodávající v souladu s GDPR předávat ke zpracování zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby takové zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv kupujících.
  5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  6. Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do svého uživatelského profilu.
  7. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  8. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím odkazu uvedeném v obchodním sdělení, nebo tak, že zašle emailovou zprávu na info@od-farmare.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Prodávající si vyhrazuje právo prodej zboží v internetovém obchodě kdykoli ukončit.
  2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  3. V aktuální nabídce zboží internetového obchodu prodávajícího mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  5. Kupující bere na vědomí, že obsah tvořící internetový obchod (včetně fotografií propagovaného zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Kupující se zavazuje používat internetový obchod prodávajícího výhradně pro svou potřebu, a nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah internetového obchodu.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího: OD-FARMÁŘE s.r.o., Merhautova 63, 613 00 Brno; adresa elektronické pošty: info@od-farmare.cz, tel. +420 771 154 424;.
  7. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. 

  Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1.1.2023.